Saturday, August 27, 2005

Gambar family406?

Memahami Pengertian Tabarruj

Tabarruj telah diharamkan oleh Allah SWT dengan larangan yang menyeluruh dalam segala kondisi dengan dalil yang jelas. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nûr (24): 60).

Pemahaman dari ayat ini adalah larangan bertabarruj secara mutlak. Allah membolehkan mereka (wanita yang berhenti haid dan tidak ingin menikah) menanggalkan pakaian luar mereka (jilbab), tanpa bertabarruj.

Sedangkan pengertian tabarruj adalah menonjolkan perhiasan, kecantikan termasuk bentuk tubuh dan sarana-sarana lain dalam berpenampilan agar menarik perhatian lawan jenis. Sarana lain yang biasa digunakan misalnya wangi-wangian, warna baju yang mencolok atau penampilan tertentu yang “nyentrik” atau perhiasan yang berbunyi jika dibawa jalan.

Orang tua (menopouse) boleh tetap mengenakan jilbab dan boleh juga mengenakan baju apa saja selain jilbab selama tidak menonjolkan perhiasan, kecantikan, bentuk tubuh ketika di kehidupan umum seperti di jalan-jalan,pasar, mall, dll. Jika wanita tua saja dilarang untuk bertabarruj, maka mafhum muwafaqahnya yaitu wanita yang belum berhenti haid lebih dilarang untuk bertabarruj.

Wednesday, August 24, 2005

Wanita yang Mendapat Pujian Dan Wanita yang Dilaknat Allah

Sejarah telah mencatat beberapa nama wanita terpandang yang di antara
mereka ada yang dimuliakan Allah dengan surga, dan di antara mereka ada
pula yang dihinakan Allah dengan neraka. Karena keterbatasan tempat, tidak semua figur bisa dihadirkan saat ini, namun mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi ibrah (pelajaran) bagi kita. Waanita Yang Beriman Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Seutama-utama wanita ahli surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim." (HR. Ahmad)

1.Khadijah binti Khuwailid

Dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat sehingga mendapat
tempaan akhlak yang mulia, sifat yang tegas, penalaran yang tinggi, dan
mampu menghindari hal-hal yang tidak terpuji sehingga kaumnya pada masa jahiliyah menyebutnya dengan ath thahirah (wanita yang suci). Dia merupakan orang pertama yang menyambut seruan iman yang dibawa Muhammad tanpa banyak membantah dan berdebat, bahkan ia tetap membe-narkan, menghibur, dan membela Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di saat semua orang mendustakan dan mengucilkan beliau. Khadijah telah mengorbankan seluruh hidupnya, jiwa dan hartanya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah. Ia rela melepaskan kedudukannya yang terhormat di kalangan bangsanya dan ikut merasakan embargo yang dikenakan pada keluarganya.

Pribadinya yang tenang membuat-nya tidak tergesa-gesa dalam mengambil
keputusan mengikuti kebanyakan pendapat penduduk negerinya yang menganggap Muhammad sebagai orang yang telah merusak tatanan dan tradisi luhur bangsanya. Karena keteguhan hati dan keistiqo-mahannya dalam beriman inilah Allah berkenan menitip salamNya lewat Jibril untuk Khadijah dan menyiapkan sebuah rumah baginya di surga. Tersebut dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata: "Jibril datang kepada Nabi kemudian berkata: Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa bejana berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Maka jika ia telah tiba, sampaikan salam untuknya dari Rabbnya dan dari aku, dan sampaikan kabar gembira untuknya dengan sebuah rumah dari mutiara di surga, tidak ada keributan di dalamnya dan tidak pula ada kepayahan." (HR. Al-Bukhari).

Besarnya keimanan Khadijah pada risalah nubuwah, dan kemuliaan akhlaknya sangat membekas di hati Rasulullah sehingga beliau selalu menyebut-nyebut kebaikannya walau-pun Khadijah telah wafat. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata:
"Rasulullah hampir tidak pernah keluar dari rumah sehingga beliau
menyebut-nyebut kebaikan tentang Khadijah dan memuji-mujinya setiap hari sehingga aku menjadi cemburu maka aku berkata: Bukankah ia seorang wanita tua yang Allah telah meng-gantikannya dengan yang lebih baik untuk engkau? Maka beliau marah sampai berkerut dahinya kemudian bersabda: Tidak! Demi Allah, Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik darinya. Sungguh ia telah beriman di saat manusia mendustakanku, dan menolongku dengan harta di saat manusia menjauhiku, dan dengannya Allah mengaruniakan anak padaku dan tidak dengan wanita (istri) yang lain. Aisyah berkata: Maka aku berjanji untuk tidak menjelek-jelekkannya selama-lamanya."

2.Fatimah

Dia adalah belahan jiwa Rasulullah, putri wanita terpandang dan mantap
agamanya, istri dari laki-laki ahli surga yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam
shahih Muslim menurut syarah An Nawawi Nabi bersabda: "Fathimah merupakan belahan diriku. Siapa yang menyakitinya, berarti menyakitiku." Dia rela hidup dalam kefakiran untuk mengecap manisnya iman bersama ayah dan suami tercinta. Dia korbankan segala apa yang dia miliki demi membantu menegakkan agama suami. Fathimah adalah wanita yang penyabar, taat beragama, baik perangainya, cepat puas dan suka bersyukur.

3.Maryam binti Imran

Beliau merupakan figur wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan taat
beribadah kepada Rabbnya. Beliau rela mengorbankan masa remajanya untuk bermunajat mendekatkan diri pada Allah, sehingga Dia memberinya hadiah istimewa berupa kelahiran seorang Nabi dari rahimnya tanpa bapak.

4.Asiyah binti Muzahim

Beliau adalah istri dari seorang penguasa yang lalim yaitu Fir'aun
laknatullah 'alaih. Akibat dari keimanan Asiyah kepada kerasulan Musa, ia
harus rela menerima siksaan pedih dari suaminya. Betapapun besar kecintaan dan kepatuhannya pada suami ternyata di hatinya masih tersedia tempat tertinggi yang ia isi dengan cinta pada Allah dan RasulNya. Surga menjadi tujuan akhirnya sehingga kesulitan dan kepedihan yang ia rasakan di dunia sebagai akibat meninggalkan ke-mewahan hidup, budaya dan tradisi leluhur yang menyelisihi syariat Allah ia telan begitu saja bak pil kina demi kesenangan abadi. Akhirnya Asiyah meninggal dalam keadaan tersenyum dalam siksaan pengikut Fir'aun.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasalam berkata: "Fir'aun
memukulkan kedua tangan dan kakinya (Asiyah) dalam keadaan terikat. Maka ketika mereka (Fir'aun dan pengikutnya) meninggalkan Asiyah, malaikat menaunginya lalu ia berkata: Ya Rabb bangunkan sebuah rumah bagiku di sisimu dalam surga. Maka Allah perlihatkan rumah yang telah disediakan untuknya di surga sebelum meninggal." Wanita yang durhaka

1. Istri Nabi Nuh
2. Istri Nabi Luth

Mereka merupakan figur dua orang istri dari para kekasih Allah yang tidak
sempat merasakan manisnya iman. Hatinya lebih condong kepada apa yang diikuti oleh orang banyak daripada kebenaran yang dibawa oleh suaminya. Mereka justru membela kepentingan kaumnya karena tidak ingin dimusuhi dan dibenci oleh orang-orang yang selama ini mencintai dan menghormati dirinya. Maka kesenangan sesaat ini Allah gantikan dengan kebinasaan yang didapat bersama kaumnya. Istri Nabi Nuh ikut tenggelam oleh banjir besar bersama kaumnya yang menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang shalih, sedangkan istri Nabi Luth ditelan bumi karena adzab Allah atas kaumnya yang melakukan liwath (homoseksual).

Semua cerita ini telah Allah rangkum dalam sebuah firmanNya yang indah
dalam surat At-Tahrim ayat 10-12, yang artinya: "Allah membuat istri Nuh
dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah: dan dikatakan (kepada keduanya) : Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka). Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Surga.

Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang dhalim. Dan Maryam puteri Imran yang memelihara
kehor-matannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh
(ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan
kitab-kitabnya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat." Semoga kisah para wanita ini bisa menjadi pelajaran bagi para wanita zaman ini untuk berkaca diri, kira-kira saya termasuk golongan yang mana? Apakah golongan yang dicintai Allah atau yang dimurkaiNya? Bagi wanita yang belum berumah tangga, saat ini merupakan kesempatan besar baginya untuk memperbanyak amalan shalih dan mendekatkan diri pada Allah, bukannya justru menghabiskan masa mudanya dengan hura-hura dan kegiatan lain yang tidak bermanfaat.

Dan bagi mereka yang sudah berumah tangga, selain menjaga keistiqomahannya dalam berIslam dia juga diberi beban tambahan oleh Allah untuk membantu suami menjalankan agamanya. Istri yang demikian meru-pakan harta yang paling berharga. Dari kisah mereka, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya ketundukan kepada syariat Allah dan RasulNya harus tetap di atas segala-galanya. Asalkan berada di atas kebenaran, kita tidak perlu takut dibenci oleh masyrakat, sahabat, maupun orang yang paling istimewa di hati kita. Justru kewajiban kita adalah menunjukkan yang benar kepada mereka. Dengan begitu kita akan mendapatkan cinta sejati .. cinta Allah Rabbul 'alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan untuk menapaki dan mengamalkan syariat yang haq (benar) walaupun kita seorang diri. Amin. (Faradillah)Maraji': Ahkamun Nisa', Ibnul Jauzi. Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Atsqalani. Tuhfatul Ahwadzi, Al Mubarakfuri. Wanita-wanita Shalihat Dalam Lintas Sejarah Islam, Muhyidin Abdul Hamid.

Monday, August 22, 2005

Ada apa dgn Mawi...

Izinkan dibariskan kilasan pandangan tak seberapa untuk tatapan semua

Pandangan Pertama (1)

Dahulu Mawi; Seorang qari yang pernah melunakkan bacaan al-Quran. Antara petikan surah yang pernah dibaca dan dilalui sepanjang hidupnya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman; hendaklah mereka menahan (merendahkan) pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (Surah An-Nur ayat 30).

Dan mengakhiri surah-surah yang dibaca sambil duduk bersila penuh tertib dan adabnya.


Kini Mawi Qari yang sama memerdukan dan menyaringkan nyanyian Antara petikan lagu dendangannya: "siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati tiada memikat...Aduhaiiiiiiiii...lemah lembut gayanya..." (lagu penyanyi lama)

Dan mengakhiri lagunya sambil menari lantas memandang tepat ke arah wanita yang berdiri di sisinya.

Pandangan Kedua (2)

Dahulu Mawi seorang bilal yang pernah melaung azan sambil berdiri tegak Antara terjemahannya membawa erti "...menuju kejayaan"

Kini Mawi Bilal yang sama menyanyi lagu tema rancangan sambil menari rancak Antara alunannya berbunyi "...menuju puncak".

Pandangan Ketiga (3)

Memetik kata Mawi " ....dia mesti bertudung..."

Dengan petikan itu maka; 1.Tudung Mawi diberi nama dan laku diniagakan 2. Seorang peserta bukan Islam memakai tudung secara bergurau lantas mengejar Mawi 3. Seorang juri wanita Islam yang tidak bertudung tidak semena-mena memakai tudung berbentuk selendang di kepala seraya berkata "saya kalau nak komen Mawi mesti pakai tudung..."

Lantas disambut gelak hilai, sorakan, teriakan dan jeritan penonton menyambung gurauan dan perbuatan main-main ke atas tudung ini.

Main-main dengan hukum Allah.

Pandangan Keempat (4)

Fanatik, penyokong dan penonton Islam Mawi akan mempertahankan Mawi habis-habisan apabila dimaki tetapi apabila Nabi dan agama Islam sendiri dicaci, di mana kalian 'bersembunyi' selama ini?

Pandangan Akhir

Apa pendirian anda tentang fenomena ini?

Saya tinggal kilasan ini untuk direnungi dan dihadami bersama.

Saya pernah dinasihati oleh rakan-rakan agar tidak melawan arus. Sambung mereka Arus 'TsuMawi' ini boleh menyebabkan kau 'mati'!!!

Akhirnya jawab saya "biarlah saya 'mati' dan mati kerana Ilahi."

Penatnyer semalam...

Assalamua'alaikum wbt...

Semlm baru solosai bertandang kat majlis kawen sepupu perempuan acik kat Felda Bukit Rokan... Hmm... naik lelah dibuatnyer acik sebab dok membanting tulang membantu saudara acik nie melakukan majlis kendurinyer...

Apapun, alhamdulillah semuanyer berjalan lancar... walaupun ada sedikit hujan sewaktu pihak pengantin lelaki berakada nikah di masjid berdekatan namun hujan tiadalah teruk sgt... renyai2 sahaja...

Bila melihat camne gemuruhnyer bakal suami sepupu acik tue... terkenang ler pulak akan mcmmanalah keadaannyer bila acik pulak ditempat dia... apapun mujurlah tok kadi tersebut tidak banyak bertanya dan memudahkan urusan pernikahannyer itu... jangan time acik lak dibantainyer tok kadi tue mcm2 lak dia tanya... sudah ler... mana tahu dia tgk porum BDN lak ke selalu... hehehe...

Wallahu a'lam bisshawab.

Thursday, August 18, 2005

Awasi E-Mail Kiamat. (New version)

Hudzaifah bin As-yad al-Ghifary berkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad S.A.W kepada kami lalu bertanya, "Apakah yang kamu semua sedang bincangkan.?"
Lalu kami menjawab, "Kami sedang membincangkan tentang hari Kiamat."
Sabda Rasulullah S.A.W. "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda :-

· Asap
· Dajjal
· Binatang melata di bumi
· Terbitnya matahari sebelah barat
· Turunnya Nabi Isa A.S
· Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
· Gerhana di timur
· Gerhana di barat
· Gerhana di jazirah Arab
· Keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka.

Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai hari kiamat. Dajjal boleh membuat apa saja perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan 'Ini adalah orang kafir'.
Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S.
Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.S akan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.
Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satu lagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini, bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiah diminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.

Rasulullah S.A.W telah bersabda, " Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit saja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi di merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq"
Berkata Ali bin Abi Talib, Akan datag di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya saja, agama hanya bentuk saja, Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan saja, mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut Asma Allah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama, dari mereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat."

Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman, belajar lain daripada agama, orang lelaki taat kepada isterinya, menderhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik, oarng dimuliakan kerana ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukan kerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah tanda-tanda kiamat."

RAKYAT KETAGIH HIBURAN

Fenomena hiburan melampau sememangnya menakutkan saya. Kalau di Ireland, rancangan realiti TV mencari bakat baru berlangsung satu demi satu, tetapi di Malaysia, lima program berjalan serentak. Ada untuk remaja, ada untuk kanak-kanak, ada untuk ibu bapa dan ada juga untuk orang tua yang sudah senja. Lagu-lagu lama muncul kembali supaya jiwa rakyat yang hari ini telah beruban, terusik kembali untuk mengenang zaman remaja mereka di taman-taman bunga. Semua berhibur, semua berkhayal dan semua terbang ke cloud nine masing-masing.

Iklan mesti menghiburkan, pendidikan mesti menghiburkan, ring tone telefon bimbit juga mesti berlagu hiburan, malah ceramah agama juga mesti ada unsur hiburan. Mana-mana agenda yang tiada unsur hiburan dengan sendirinya terpinggir. Kehidupan masyarakat kita sudah 'entertainment centered'. Segala keperluan hidup diarahkan kepada hiburan malah wang yang dicari dengan penat lelah, amat mudah ditaburkan kepada sms demi memenangkan idola masing-masing. Akhirnya terhibur menjadi tujuan hidup! Mana-mana yang tidak menghiburkan, tiada makna dan tiada nilai.

Namun, mungkin akibat desakan kemahuan Islam yang masih ada nyawa, suara-suara menegur masih kedengaran walaupun tidak begitu diendahkan. Mufti berfatwa, pendakwah menegur, pemimpin mengeluh. Namun untuk berundur daripada dunia hiburan, jiwa sudah ketagihan. Bagai penagih yang keluar masuk pusat serenti, begitulah rakyat yang sudah ketagih hiburan. Sembahyang, sembahyang juga. Tapi kemudian kembali berhibur. Tarian dan lagu-lagu pathetic terus didendangkan, namun nama-nama Tuhan diselitkan jua. Akhirnya muncullah suatu trend baru dalam masyarakat kita di mana Islam menjadi kosmetik paling murah tapi laku.

Persoalannya, salahkah berhibur? Tentu tidak salah... namun hiburan yang bagaimana? Mentor saya memberikan analogi yang menarik. Katanya, nasyid umpama iklan. Iklan yang berkesan adalah iklan yang berjaya meningkatkan penjualan produk. Tetapi jika yang dikenang hanyalah iklan dan kecantikan paras rupa modelnya, sedangkan barangan tidak terjual malah tersisih dari pasaran, maka iklan itu sudah tersasar. Produk yang diiklankan, pelakon iklan yang naik saham!

Nasyid menjadi wadah 'mempromosikan' Islam dengan citarasa yang kontemporari. Nasyid bertujuan 'memperkenalkan' Tuhan. Namun bagi yang mendengar nasyid cintan cintun dan rap sampah sarap hari ini, berapa ramai yang 'membeli' Tuhan? Adakah cinta kepada Ilahi meningkat selepas menghayati nasyid seperti itu? Walaupun ada penyanyi wanita tergamak mengheret jubah dan tudung ke pentas tari menari, atau yang lelaki menyelitkan kalimah-kalimah Arab di celah caca merba nyanyiannya itu, persoalannya yang manakah yang laku? Adakah Islam semakin laku? Adakah Tuhan semakin dibesarkan? Amat pelik, jika nasyid itu kononnya mempromosikan Islam tetapi Islam tetap tidak laku di pasaran. Jika ia sebuah iklan, maka nasyid hari ini menjadi contoh iklan yang tidak berkesan. Iklan laku, barang tak laku. Nasyid laku, Tuhan tetap terpinggir dan dilupakan.

APAKAH SEMUA INI?

Inilah soalan yang membingungkan saya. Kita melihat bagaimana menyebut kalam-kalam iman seperti Insya Allah, Alhamdulillah, Syukur, Ameen dan lain-lain sudah menjadi seperti adat. "Semoga Tuhan memurahkan rezeki saya dalam bidang ini!", Tuhan mana yang mengurniakan kemurahan rezeki dalam bentuk maksiat dan kebinasaan jati diri? Kepada Tuhan manakah, si artis tadi berdoa? Habis, apa ertinya mereka yang berpenat lelah melawan hawa nafsu dan syaitan dalam kehidupan sedangkan dalam keadaan menaja maksiat, Tuhan masih mengurniakan kemurahan rezeki? Saya masih ingat bagaimana salah sebuah kumpulan ditemuramah oleh televisyen tentang rahsia kejayaan dan keyakinan diri mereka. Mereka menjelaskan bahawa mereka ada sejenis meditation. Apabila diminta membuat demonstrasi, mereka yang terdiri daripada beberapa lelaki dan seorang perempuan berpegangan tangan membentuk bulatan dan... AL-FATIHAH! Selepas itu ketua kumpulan membacakan doa sambil menadah tangan, memohon supaya Allah melindungi band mereka dari kekalahan dan mala petaka bahaya. Terpegun saya menontonnya. Wartawan tersebut pula mengucapkan syabas kerana walaupun kumpulan tersebut menyanyikan lagu kontemporari dan moden, tetapi masih tidak lupakan agama!

Bingung saya memikirkan hal ini. Apakah sebenarnya kefahaman mereka tentang Islam? Adakah mereka benar-benar memaksudkan bahawa Allah, Tuhan Muhammad, Tuhan Abu Bakr, Tuhan Imam Syafie, adalah Tuhan yang sama boleh mengurniakan keredhaanNya kepada acara henjut-henjut mereka di dalam konsert tersebut? Apakah pelajar-pelajar Akademi Fantasia benar-benar percaya bahawa di alam bukan Fantasia, Allah SWT telah menghalalkan perlakuan mereka hanya kerana sebelum jamming, mereka memberikan salam? Seperti orang yang makan daging yang unknown, baca sahaja Bismillah dan baham! Lantaklah daging tu babi ke atau lembu mati dilanggar kereta, yang penting tadi Bismillah telah dibaca. Err... saya benar-benar kebingungan.

Akhirnya, saya sampai kepada suatu kesimpulan. Saya terkenangkan kepada hadith riwayat Huzaifah, bahawa Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa di akhir zaman, kebenaran itu masih bertahan tetapi bezanya dengan Islam di zaman silam ialah, Islam di akhir zaman ini berdebu, samar-samar dan berasap. Jika realiti di akhir zaman ini begitu, ini bererti Islam tidak boleh dinilai dengan pandangan mata biasa kerana di dalam suasana yang berdebu lagi berasap, dua biji mata di kepala ini akan kemerah-merahan, kabur, berair dan kelam penglihatannya.

Sesungguhnya yang perlu dicelikkan demi mencari kebenaran di akhir zaman, adalah mata hati! Hati telah kenal Tuhan kerana dia datang dari Tuhan. Dia tahu di mana nilai kebenaran. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyuruh kita meminta pandangan hati dalam menilai kebenaran. Dosa itu adalah apa yang mendatangkan keresahan di hati dan kebaikan pula mententeramkan jiwa. Asalkan hati itu bersih, ia akan meilhat dengan pandangan Allah. Pandangan Allah itu adalah world view yang berasaskan tauhid. Tauhidic Mindset itu adalah suatu pandangan yang menilai kehidupan ini berasaskan pandangan Tuhan. Apa yang baik di sisi Allah, baiklah padanya, dan apa yang keji di sisi Allah, kejilah terhadap dirinya. Hakikat ini tidak dapat dicapai oleh mata kasar, namun yang perlu disuburkan adalah pada mata di hati yang kenal Tuhan dan tahu ke mana ia patut pergi.

Oleh yang demikian, adanya rap dan pop yang dinasyidkan, adanya penari dan penyanyi yang bertudung dan berjubah, adanya juara Akademi Fantasia yang berlatar belakangkan agama, hanyalah kosmetik Islam. Kita masih mahu berhibur tetapi kita sedar yang kita sudah terlalu terhibur. Kita sedar hiburan kita sekarang adalah dosa. Maka dengan adanya kosmetik Islam tersebut ia dapat mengurangkan rasa berdosa. Sama seperti seorang artis yang pergi umrah. Menangis-nangis di depan Kaabah dan kemudian balik ke KL berdansa semula. Namun diceritakan kepada wartawan perasaannya semasa berumrah itu. Sedangkan tidak sedikit pun kemungkarannya yang ditinggalkan. Namun, dengan menggunakan hasil nyanyian itu untuk mengerjakan umrah, ia dapat mengurangkan rasa berdosa tersebut. Sama juga seperti orang yang menyamun harta orang lain, menipu dan menindas, kemudian sedekah sedikit hasil kerjanya itu kepada rumah kebajikan. Kurang sedikit rasa berdosa.

Sedangkan apa yang saya belajar, apa yang Imam al-Ghazali tegaskan di dalam pengajarannya ialah: Membuat sesuatu yang tujuannya adalah untuk sekadar mengurangkan rasa berdosa sedangkan diri masih dibiarkan bergelumang dengan dosa, adalah DOSA YANG PALING BERDOSA! Allah.. selamatkan kami dari fitnah akhir zaman.

Akai ada kaa?!!!

Ini ada satu berita yg diforwardkan kat acik di opis nie... maaf, sumber tidak pulak ketahuan dari mana asalnyer... hehehe.

Qari syor tilawah al-Quran tiru konsep Akademi Fantasia
Oleh SAIFULIZAM MOHAMAD dan HARADIAN SHAH HAMDAN


KUALA TERENGGANU 17 Ogos - Seorang qari tilawah al-Quran peringkat kebangsaan mencadangkan supaya tilawah itu meniru konsep program realiti Akademi Fantasia (AF) supaya ia lebih segar dan berupaya menarik minat golongan muda mengikutinya.

Peserta dari Perlis, Pisol Yusob berkata, ini termasuk `mengurung' peserta dalam sebuah premis bagi jangka masa tertentu untuk diberi latihan mengenai teknik dan bacaan yang betul.

Menurutnya, para peserta pula perlu dipilih daripada golongan muda yang berjaya melepasi ujian membaca al-Quran.

Bagaimanapun, bagi mengekalkan kualiti tilawah yang diadakan sejak 48 tahun lalu, penentuan pemenang akan tetap dibuat oleh hakim profesional, katanya kepada Utusan Malaysia.

Stesen Radio Televisyen Malaysia (RTM) selama ini telah diberi hak untuk siaran secara langsung acara tahunan itu, tetapi konsepnya tidak banyak berubah.

Selain peringkat kebangsaan, RTM dicadangkan supaya menjadikan tilawah peringkat antarabangsa lebih menarik dengan meniru konsep realiti. Di bawah konsep itu, kehidupan seharian para peserta akan dirakamkan, termasuk gelagat-gelagat menarik mereka.

Menurut Pisol lagi: ``Tidak perlu tiru seratus peratus rancangan AF termasuk kaedah memilih juara melalui khidmat pesanan ringkas (SMS), tetapi kita ubahsuai sedikit supaya ia menepati kehendak dan perkembangan dunia.''

``Saya percaya ia tidak akan menjejaskan kesucian al-Quran,'' ujarnya.

Wednesday, August 17, 2005

Miracle of the universe! Once in every 282 years!!

"Planet Mars will be the brightest in the night sky starting
August. It will look as large as the full moon to the naked eye.
This will cultimate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles of
earth.

Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the
earth has 2 moons. The next time Mars may come this close is in
2287. Share this with ur friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it
again..."

Let's see it together then..

Wallahu a'lam bisshawab.

Awasi e-mel kiamat

Awasi e-mel kiamat
suria insani
Fri, 10 Jun 2005 01:30:27 -0700
KUALA LUMPUR: Ramalan berlaku kiamat ketika gerhana berpasangan
Oktober ini yang diedarkan melalui e-mel dalam laman web forum
tempatan hanyalah andaian semata-mata.
Mufti Perak, Datuk Seri Harussani Zakaria, berkata
umat Islam perlu menolak ramalan itu yang bertujuan merosakkan
akidah mereka.

Katanya, mereka perlu berhati-hati apabila membaca
e-mel berkenaan dan jangan mempercayainya.

"Hari kiamat perkara ghaib yang sebenarnya berada di
bawah ilmu Allah. Sesiapa pun tidak tahu sedangkan
Nabi sendiri pun tidak tahu bila hari kiamat.

"Sudah banyak ra malan sedemikian dibuat dari semasa
ke semasa dan dilakukan sejak zaman Nabi, tetapi tidak pernah
terjadi. Nabi pernah menyatakan tukang nujum itu bohong, walaupun
ada kejadian yang betul tetapi ia hanya kebetulan," katanya.

Menurutnya, penyebaran e-mel itu adalah perbuatan
pihak yang ekstrem atau berniat memesongkan akidah
umat Islam.

"Manusia mempunyai akal yang terbatas jangkauannya. Jangkauan
manusia ke angkasa lepas masih lagi terbatas. Kemampuan manusia
mengetahui bila berlakunya gempa bumi juga terbatas. Hal seperti
Tuhan, malaikat, qada dan qadar bagi akal manusia juga terbatas,"
katanya.

Harussani berkata, perbuatan mengedar e-mel itu
mungkin dibuat pihak tertentu yang berniat memesongkan kepercayaan
umat Islam.

"Jika pengarangnya mendakwa ramalan itu berdasarkan
sebuah kitab, apakah ia benar kerana kita tidak pernah ditunjukkan
kitab itu.

"Apa pun, saya nasihatkan penerima e-mel berkenaan
supaya jangan percaya kandungannya, tetapi boleh mengambilnya
sebagai iktibar untuk kita bersedia menghadapi hari itu.

"Banyakkan amalan mulai sekarang, ikhlaskan hati
ketika beribadah dan baiki perangai kerana semuanya
tidak mustahil," katanya ketika mengulas pengedaran
e-mel bertajuk 'Tahun Gempar 2005' itu yang meramalkan
hari kiamat akan berlaku selepas fenomena gerhana berpasangan pada
Oktober.

Ia disebarkan sejak awal tahun lalu menerusi laman web forum
tempatan.

Antara kandungan e-mel itu, manusia akan menghadapi
konflik besar selepas kematian pemerintah Arab Saudi sekarang.

Sebaik saja kematiannya, manusia akan dikejutkan
dengan peristiwa langit yang menakjubkan pada Ramadan
yang juga Oktober tahun ini.

Peristiwa langit yang didakwa akan berlaku adalah
fenomena gerhana berpasangan pada satu bulan, tahi
bintang jatuh di Amerika Syarikat menyebabkan
kemusnahan teruk.

Sementara itu, Pensyarah Ilmu Falak Syarie di Institut Agama Islam
Negeri Kedah (Insaniah), Abdul Ghani Salleh, berkata fenomena
gerhana berpasangan sudah banyak berlaku dalam takwim Islam dan
banyak pihak cuba mengambil kesempatan daripada kejadian itu.

"Fenomena gerhana berpasangan iaitu gerhana matahari
dan bulan yang berlaku pada satu bulan tiada kaitan
dengan petanda akhir zaman. Ini kerana ia sesuatu
kejadian semula jadi ditetapkan hukum Allah.

"Kejadian gerhana tidak ada kena-mengena dengan
petanda akhir zaman. Apa yang didakwa dalam e-mel itu
hanya rekaan kerana ingin menipu umat Islam dengan mengambil
kesempatan daripada fenomena gerhana berpasangan," katanya.

Oleh itu, bagi mengelakkan diri ditipu, teraniaya atau dizalimi
golongan yang cuba mengambil kesempatan, umat Islam wajar mengetahui
ilmu falak syarie, terutama berkaitan fenomena gerhana berpasangan.

Beliau berkata, pengarangnya mungkin berniat negatif
untuk menakutkan umat Islam, misalnya, meramalkan peperangan berlaku
pada bulan haji supaya mereka takut ke Makkah.

Abdul Ghani berkata, memang ramai bertanya kepadanya mengenai hal
berkenaan, namun mereka yang tidak mendalami ilmu falak syarie mudah
salah faham dan terpedaya.

Katanya, berdasarkan hitungan falak tahun ini, ada
empat kejadian gerhana tetapi tiada yang berlaku berpasangan pada
Ramadan.

"Kejadian gerhana terbaru adalah pada April lalu iaitu gerhana
matahari pada 8 haribulan dan gerhana bulan pada 24 haribulan.

"Berikutnya, gerhana matahari pada jam 4 petang, 3
Oktober tetapi tidak kelihatan di Malaysia kerana ia
akan melalui Utara Afrika dari Lautan Atlantik
seterusnya ke Gibraltar dan Somalia sebelum ia mati di Lautan India,
manakala gerhana bulan pada 17 Oktober jam 8 malam tetapi hanya 28
peratus saja boleh dilihat," katanya.

Beliau berkata, ilmu falak syarie penting kepada umat
Islam kerana ia menerangkan mengenai hakikat alam dan kaitannya
dengan perlakuan ibadat.

Mendalaminya boleh dianggap satu ibadat kerana ia
dapat menimbulkan rasa keinsafan dan mendekatkan diri kepada Allah.

"Namun, apa yang dikesalkan generasi muda sekarang seolah-olah tidak
berminat mempelajarinya dan jika ada pun hanya separuh jalan,
sedangkan pengkajian dalam ilmu ini membolehkan ibadat solat, puasa
dan haji dijalankan dengan sempurna kerana masa yang menjadi
syarat sah kepada ibadat berkenaan dapat ditentukan
seperti yang dikehendaki," katanya.

Tuesday, August 16, 2005

Dikau selalu dihatiku...

Assalamu'alaikum wbt.

Hmm... maybe ada yg tertanya2... adakah tunang atau bakal isteri acik mengetahui yg acik ini kakiforum?... Yaa... mungkin ramai yg tak merasakan bahawa acik akan memberitahu tunang acik bahawa acik ini suka berforum dan suka menyakat kenkawan disana... Sebenarnyer tekaan anda meleset sama sekali...

Acik mmg ada memberitahu beliau bahawa acik mmg suka berforum dan gemar berforum... Acik bukan setakat pernah memberitahu malah pernah menunjukkan kpd beliau forum yg acik masuki... cuma satu jer yg acik tak kasitau ialah nickname "fosilmitra" ini... maybe dah lepas kawen kot baru nak kasitau acik yg mana satu... hehehe...

Kadangkala bukannyer apapun... mmg acik nie punyai byk kenalan hasil dari berforum ini... dan acik jugak pernah memiliki seorg adik angkat dari sebuah forum yg acik kunjungi... Namun acik dah terasa mcm ada sesuatu tak kena pada tunang acik bila acik menyebutkan yg acik ada mempunyai seorg adik angkat...

Beliau seakan tidak merestui perbuatan tersebut dan disebabkan itu terpaksalah acik memutuskan utk menolak dari mempunyai hubungan tersebut... Kepada yg empunyer diri... acik berharap persahabatan kiter akan terus kekal sehingga keakhir hayat... cuma jgnlah merasa sedih atas pemergian acik dari menjadi abang angkatmu...

Sekian kisah sedih kali ini... huhuhu...

Wassalam.

Fakta Terkini... Britain Penipuk!!!

Assalamu'alaikum wbt.

Acik copy paste jer nie... bacalah yer...

Ramai yang terus menunding jari kepada Islam dan pejuang-pejuang Islam
apabila berlakunya pengeboman di London pada 7 Julai yang lalu, dan
seperti biasa media-media barat memainkan peranan mereka seperti yang
telah diaturkan dengan kemas dan teratur.

Dalam masa yang sama, banyak persoalan-persoalan lain yang masih belum
terjawab kini.

1. Ramai yang tidak mengetahui (atau tidak diberitahu media) bahawa
pada pagi 7 Julai tersebut pasukan keselamatan Britain sedang membuat
"Underground Bombing 'Exercises'" atau latihan menyelamat jika bandar
di London diserang oleh penganas. Yang peliknya, latihan seperti ini
tidak pernah dijalankan sebelum-sebelum ini di bandar London. Dan
bertambah pelik apabila kejadiaan pengeboman ini berlaku pada masa
yang sama dan tempat yang sama di mana latihan ini hendak dijalankan.
Perkara ini diberitahu sendiri oleh Peter Power, Pengarah Urusan Visor
Consultants (Syarikat yang mengendalikan latihan ini) kepada BBC radio
5 dan ITN TV pada hari kejadian (sila rujuk
http://www.prisonplanet.com/arti .... mbingexercises.htm )

2. Menurut laporan dari akhbar Britain, the Mirror pula pada 9 Julai,
menurut seorang pegawai atasan polis, keempat-empat camera CCTV yang
diletakkan dalam bas
bernombor 30 tersebut tidak berfungsi pada hari pengeboman tersebut.
CCTV dalam bas tersebut akan diperiksa setiap 2 hingga 3 kali dalam
masa seminggu. Alasan yang diberikan pula adalah kemungkinan pemandu
bas tersebut terlupa untuk mengaktifkan camera tersebut pada hari itu.
(sila rujuk http://www.mirror.co.uk/archive/ .... 4762-name_page.html
)

3. Kenyataan yang telah disiarkan dalam satu website kononnya
diterbitkan oleh "Kumpulan Rahsia Al-Qaeda di Eropah" mengandungi ayat
Al-Quran yang salah dan ini diakui sendiri oleh Jacob Keryakes
penterjemah saluran TV MSNBC dan beliau menambah bahawa kesalahan
seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh pertubuhan
Al-Qaeda dalam pengakuan-pengakuan sebelum ini. ( sila rujuk
http://www.msnbc.msn.com/id/8496293/ )

4. Tiada sebab untuk kesemua suspek yang dituduh melakukan pengeboman itu.
a. kesemua suspek telah membeli tiket pergi dan balik dan telahpun
membayar untuk meletakkan kereta di tempat letak kereta masing-masing.
b. kesemua suspek membawa bersama dompet beserta dengan kad bank,
lesen memandu dan lain-lain barangan peribadi (biasanya dalam
pengeboman berani mati, pengebom tidak akan membawa bersama barangan
peribadi supaya sukar dikesan pihak berkuasa.)
c. Dua daripada pengebom yang didakwa terlibat mempunyai sebab yang
sangat kukuh untuk hidup iaitu Jermaine Lindsay yang mempunyai seorang
anak berumur setahun dan menanti kedatangan anak keduanya dalam masa
terdekat. Mohammed Sidique Khan yang juga mempunyai anak berumur 14
bulan dan isterinya juga masih mengandung.

5. Pengebom keempat Hasib Hussain tidak meletupkan bomnya di
tengah-tengah bas dimana lebih ramai orang boleh terbunuh, sebaliknya
meletupkannya di bahagian belakang tingkat atas bas tersebut.

6. Matawang Pound telah jatuh kira-kira 6% dari nilai asalnya 10 hari
sebelum kejadian ini berlaku. Matawang sesebuah Negara yang stabil
seperti Britain tidak akan jatuh sebegitu dalam masa yang singkat
iaitu kira-kira 1.82 to 1.72 berbanding Dollar Amerika tanpa sesuatu
sebab yang kukuh. Ini menampakkan terdapat pihak yang sudah mengetahui
hal ini lebih awal dan mula menjual matawang Pound pada harga tinggi
untuk membelinya semula apabila telah jatuh. (sila rujuk graf di
http://www.x-rates.com/d/USD/GBP/graph120.html ) dan (
http://infowars..net/Pages/Jul05/170705pound.html )

7. Seperti biasa pihak berkuasa Britain memainkan drama yang sama
seperti yang berlaku pada 9/11 dahulu dimana mereka mendakwa menjumpai
barangan kepunyaan pengembom seperti pasport dan sebagainya. Yang
peliknya bagaimana dalam pengeboman yang begitu dasyat paspot dan
lesen memandu yang diperbuat dari kertas dan plastik tidak terbakar
atau hangus ? Samalah seperti cerita FBI semasa serangan 11/9 dimana
mereka mendakwa menjumpai paspot suspek yang berada di dalam kapal
terbang berdekatan dengan WTC.

8. Bob Kiley, Pengerusi pengangkutan London pernah bekhidmat dengan
CIA sebagai Pengurus operasi CIA dan kemudiannya sebagai Penolong
Eksekutif kepada Pengarah CIA (Manager of Intelligence Operations and
then as Executive Assistant to the Director.) (sila rujuk
http://www.tfl.gov.uk/tfl/chief_officers.shtml )

9. Akhir sekali, dalam kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh
jurucakap Taliban Abdul Latif Hakimi kepada France-Presse melalui
percakapan telefon bahawa Taliban
tidak mempunyai sebarang kaitan dengan serangan tersebut. (sila rujuk
http://www.iii.co.uk/news/?type= ....&action=article )Melalui semua bukti di atas kita dapat membuat kesimpulan bahawa
pengebobman ini didalangi pihak-pihak tertentu yang akan mendapat
mendapat keuntungan samada dari segi sokongan ataupun tindakan pihak
tertentu untuk menghina agama Islam. Alasan ini juga ada diguna untuk
menghambat orang-orang Islam dari Britain secara tidak langsung.

Wallahu a'lam bisshawab.

Isu Ayah Pin (AP) vs AP Rafidah Aziz... mana lebih berat?

Assalamu'alaikum wbt.

Tergerak plak acik nak mengupas sikit mengenai isu Ayah Pin dgn kerajaan langit beliau tersebut... Hmm...raser2nyer ramai yg dah tak ambik pusing lagi dgn isu Ayah Pin nie disebabkan ianyer seakan takde kena mengena dgn kehidupan masyarakat... Suka jugak acik membawakan kenyataan daripada saudara Tok Janggut iaitu:

Assalamualaikum

Setelah saya berfikir seketika, saya terdetik hendak menulis bahawa ajaran ayah pin nie sebenarnya tak merbahaya. Jangan salah anggap. Saya tidak katakan ianya tidak sesat, cuma ia tidak lah terlalu merbahaya. Pada pendapat saya jika tidak kerana media yang menghebohkan kisah ayah pin nie 99 peratus dari kita tak tahu.

Bagi saya ajaran ayah pin tak merbahaya sebab dia dah declare awal-awal dia sesat dan menyesatkan. So hanya yang botoh tolol sahaja akan mengikutnya. Bodoh tolol bukan dari aspek cergas atau lembabbya otak, tapi dari aspek tinggi atau rendahnya ilmu yang membentuk keimanan. Tengok berapa sahaja pengikut ayah pin.

Tapi yang lebih merbahaya yang meracuni kita secara senyap-senyap yang mengubah akidah dan pegangan kita setelah sekian lama itu yg kita tak nampak. Ia bermain-main di dada akhbar, di media2 tv, di corong-corong radio. Ia juga berada di buku-buku dan ceramah-ceramah malah di serata apa yang disajikan kepada kita seharian. Pengikut 'ajaran' ini terlalu ramai sehingga kita sendiri sebenarnya secara tidak sedar telah terikut dengannya.

Untuk menyatakan apakah ia, kerana bahayanya perkara ini saya tak berani nak sebut. Tapi kita boleh fikir sendiri.

Kebodohan orang yang mengikuti ajaran ayah pin nie sebenarnya adalah hasil tusukan dan ajaran dari didikan perkara yang lebih merbahaya ini. Jadi, jangan mudah tertipu dengan kuman diseberang laut, jeling-jelinglah gajah didepan mata.

Wallahualam
TJ


Mmg tampak seakan isu ini tak perlu digembar gemburkan lagi... Tapi acik pelik jugak... siap ada org yg mencipta sebuah laman blog utk Ayah Pin, ini disini:

http://ayah-pin.blogspot.com/

walaupun nak dibandingkan ayah pin (seorg yg biasa berbanding seorg Menteri) tetapi pengaruh yg beliau bawa sampaikan org agama Budhha, Hindu, Kristian dan Islam pun boleh terjebak dah terpengaruh dgn kegiatan kesesatan beliau ini... bagaimanalah agaknyer sekiranyer kegiatan beliau tidak dibenteras sehingga ke akar umbi?... Kiter lihat & tunggu...

wallahu a'lam bisshawab.

Monday, August 15, 2005

Rumaysa - alkauthar12 JAKIM telah berkahwin...

Assalamu'alaikum wbt...

Hmm... maybe tak ramai yg mengetahui siapakah pemilik nama Rumaysa @ al-kauthar12 di forum JAKIM... forum pertama acik dan rakan2 seopis acik bertandang dan buat mcm tempat jin bertendang sewaktu memula berforum dulu... hehehe...

Rumaysa atau nama sebenar beliau Azizah Ghazali adalah wanita... (takkan lelaki pulakkan)... yg pertama mengajak acik memasuki forum nie... waktu itu acik masih tak reti2 dlm semua bidang IT yg dah korang semua ceburi... kire kalau nak nyanyi lagu Ohh... IT... suka... IT... buta.. IT... maka acik mmg ler buta kayu! buta hurup! masa tue!...

Disuatu masa ketika acik berchatting... dan mengenali seorg rakan chatting iaitu beliau ini, maka ketika itulah beliau mengajak acik memasuki forum jakim... Alhamdulillah... penerimaan sahabat2 yg lama dan baru diforum itu amatlah mengalakkan... maklumlah... kaki havoc dan kaki dok buat lawak senario dah mai sanun... mmg makin meriah forum tue... kekeke...

Ketika disana... ahli2 berkaliber seperti saudara jamal... samurah... sunwukong... ustazsyazwan... ragnarok... malakut... dll lagi mmg mengamatkan forum itu... ditambah dgn kedatangan acik... makin bingit dan makin rancak jadinyer... hehehe... Apapun, forum JAKIM tersebut tidak lama berkekalan kerana serangan2 ahli2 yg tak bertanggungjawab dan yg mencemarkan maruah islam dan sebagainyer lagi... Akhirnyer forum tersebut terpaksa ditutup...

Maka ketika itulah acik menemui forum mymasjid dan kemudian bergerak cargass kat forum Komuniti Bincang. net... Maka inilah acik nak meletakkan kata2 terakhir rumaysa ini yg telahpun berkahwin rupernyer... tak ajak acik pun.. sedih acik tau... huhuhu... (chait!... nampak dek tunang acik karang lobam biji mato...)

wsalam. shah..nasib baik mlm ni saya buka email setelah
sekian lama sepi dalam dunia cyber nie.

Shah saya minta ampun byk2 sbb tak ngajak pun ari tu masa
kawen. Saya mmg tak sempat bg kad pd kawan2 chatters
malahan kawan2 sepersekolahan pon byk yg kecil atie sbb
tak berajak. tak sempat pun nak ngajak..kelam kabut je
semua. sibuk sgt ke apa ke saya pun tak pasti.

Saya dah nikah 29.5.2005 ari tu. kenduri kawennya pada
4.6.2005 ari tu. [EDIT BAB NI]

hehehe geng2 forum apaciter? forum jakim tu wujud lg ke
tak? oooo..saya ni kawen dgn chatters gak. kenal di
room kedah di yahoo mesengger. khairul nama suami. masa
kenal tu dia belajar di mesir tapi org perak la...
jodoh kan...Alhamdulillah bertemu si dia....kekekeke

semoga shah bahagia. maaf zahir batin. askum.


Itu saja... buat rumaysa... maaf yer kalau coretan ini tidak seperti biasa... hehehe.

Pernahkah anda merenungi akan dosa yg anda telah lakukan?

Assalamu'alaikum wbt.

Hmm.. kadangkala terpikiaq jugak dikepala acik yg takde kelemumur nie... agaknyer dah berapa gelen dan berapa tong dram dosa yg acik lakukan atau tak sengaja lakukan sebelum2 ini dlm kehidupan acik nie ek?... Itu kiter tolak zaman kiter muda2 umur baya2 chunli-BDN dululah... kiter kirekan masa tue dosa kiter... manalah kiter nak congak balikkan... matematik pun lum kiter ambik lagi... inikan pulak nak mengira guna ilmu hisab.. mmg tak terhisab amalan kiter punyer waktu tue...

Jadi kiter ambik umur dlm lingkungan dah abis SPM ler... (ingat, ini semata2 suatu idea acik sendiri... bukan menurut hukum hakam islam yg sebenarnyer...)... Ok... congak punyer congak sampai nak rongak gigi nie... acik rasa2 dosa nengok pompuan tak pakai tudung jer dah melebihi ketinggian gunung everest... dosa acik dok kutuk2 kenkawan jer dah sebesar stadium Melawati Shah Alam tue haa..., dok pulak menngumpat2 rakan2 dan jugak dok ngular sakan kat opis nie... hmm... berapalah agaknyer nie... mahu dah dekat nak satu dunia dosa acik niekan?... Siapa ada mesin calculator yg boleh kire dosa acik... pinjam sat... isk isk isk...

Namun... begitulah sikap kiter nie tuan2... takkan berubah... dosa itu bagi org2 yg kurang imannyer/lemah imannyer ibarat menepis lalat yg hinggap dihidung kiter saja... kalau dosa kiter tue boleh kiter lihat dan didebitkan kat dlm account peribadi kiter... masa tue apa kiter akan buat?... Kiter rasa bolehlah kiter pakat2 nak budget berapa byk lagi leh buat dosa... tapi bila dah tahu dosa kiter dah byk makin galak pulak dah kiter dok buat dosa... siapa handal buat dosa... siapa terror buat dosa... nauzubillah...

Sebab itu, masih jugak kiter dok pakat tanya dlm hati nie... "alah... sikit lagi dosa aku nie"... "alah... org lain tue lagi ler byk... aku nie tak ler seteruk diorg nun"... "Alah... sempat nak qada dosa bila dah tua nie"... walhal mati itu tidak mengira batasan umur dan masa... bila2 saja kiter dah boleh terjun ke lubang kubur... tapi tuelah kiter... sabar itu subur... tak sabar masuklah kubur...

Manusia ini sikapnyer pelupa... tapi mmg itu yg kiter suka... kalau katakan otak kiter nie semuanyer kiter boleh ingat... kira mcm hardisk ler... takde satu pun terlepas dari otak kiter nie... buat itu, jam sekian2 kiter ingat... tapi time nak qada balik... lupa pulak dah... nak qada balik jer kiter dah tak ingat dah... masa itulah dosa kiter makin bertambah makin bertambah sampailah tak terhitung dah sekarang... Maha Suci ALlah sebaik2 pencipta dan Maha Mengetahui atas sebab apa Dia tidak menunjukkan dosa itu kpd manusia... antaranyer mungkin inilah sebabnyer... Insyaallah ada masa acik kupas lagi...

Yaa Allah Yaa Tuhanku... kiranyer terlalu byk dosaku... maka berikanlah hambamu ini sebegitu byk ujian Yaa Allah... utk ku tebus segala dosa2 ku yg telah lalu... isk isk isk isk...

Wallahu a'lam bisshawab.

Thursday, August 11, 2005

Gathering sempena perkahwinan acik diteratak myikim.net

Assalamu'alaikum wbt.

Sudi-sudikanlah menjengah teratak myikim.net jika ingin berhajat ke Majlis Perkahwinan Acik Fosilmitra nanti...

Copy paste pautan ini:

http://myikim.net/v1/PNphpBB2-viewtopic-t-602.htm

Thursday, August 04, 2005

Berposting sebentar di Myikim.net

Assalamu'alaikum wbt.

Alhamdulillah... semlm dan pagi ini dpt jugak acik kembali berposting ke teratak myikim.net... satu2nyer forum yg pertama melantik acik menjadi pengendali... Byk jugak kenangan dgn ahli2 forum nie sebab pertama kalinyer jugak acik berjumpa dgn sebahagian ahli2 forum myikim.net.

Semoga forum myikim.net akan terus cemerlang gemilang & terbilang!!!

Wednesday, August 03, 2005

Persediaan 7 minggu sebelum perkahwinan.

Hari ini Rabu 3hb Ogos 2005 acik dlm rangka menyusun semula alamat & nama2 kenkawan dan jugak sahabat taulan acik yg ada untuk diberikan kad kpd mereka semua... Insyaallah proses ini akan bermula pada malam nie dan akan berakhir pada keesokan harinyer... cewah!... tak logik lah pulak kalau abis sampai ke subuh ye dak?.. so, maybe dlm kul 12 mlm acik rasa semuanyer dah siap kot... cuma tinggal nak bubuh stem dan masukkan kad dlm sampul surat...

Kepada yg belum memberikan alamat umah mereka kpd acik maka bolehlah mengirimkan email pada alamat fosilmitra@yahoo.com atau fosilmitra@gmail.com.

TQVM.

Tuesday, August 02, 2005

Acik bertandang lagi kelaman ini...

Assalamu'alaikum wbt...

Syukur alhamdulillah... segala puji bagi Allah SWT yg memberikan kesempatan bagi acik utk bernukil kata lagi diweb blog ini...

Rasanyer takde apa yg nak diberitahukan disini just ingin memaklumkan sekali lagi tarikh perkahwinan acik yakni disebelah pihak pengantin perempuan adalah pada 11 September 2005 bersamaan 7 Syaaban 1426 Hijrah di Titi Jelebu, Kg. Puom, Negeri Sembilan.

Disamping itu majlis disebelah rumah acik pula akan berlangsung pada 18 September 2005 bersamaan 14 Syaaban 1426 Hijrah dikediaman acik di No. 11 Jalan 1/8 B, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan yakni berdekatan dengan Shell juga sebelah perumahan pelajar UKM di Petronas.

Mudah-mudahan semuanyer dapat sudi sama2 memeriahkan majlis acik nanti disana...
Pengantin dipelamin nampak berseri,
Bunga mawar ditabur wangi,
Kehadiran semua amat dihargai,
Menjadi majlis lebih berseri...


Sekian, dilampirkan muka depan kad kawen acik...